Spoločnosť Lumedik s. r. o. si váži súkromie všetkých návštevníkov webových portálov www.lumedik.sk, www.lumedik.com a ich subdomén. Konáme v súlade s GDPR a najlepšími mravmi, aby sme Vám poskytli ten najlepší možný zákaznícky servis. Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou na účely zasielania marketingových ponúk, odberu článkov môžete kedykoľvek odvolať.

A. Definícia základných pojmov

“GDPR” – (General Data Protection Regulation) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

“Webový portál” – predstavuje všetky stránky a služby umiestnené na doménach lumedik.sk a lumedik.com vrátane ich subdomén.

“Zákon o ochrane osobných údajov” – je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

B. Totožnosť a kontaktné údaje správcu

Správcom Vašich osobných údajov je firma Lumedik s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 82106 Bratislava-Rača, IČO: 52 994 368, DIČ: 2121240308, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I (ďalej len “správca”).

Správcu môžete kontaktovať na adrese pre doručovanie zhodnou so sídlom spoločnosti alebo pomocou elektronickej pošty: info@lumedik.sk.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

C. Právny základ spracovania osobných údajov

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. (a) GDPR.

D. Druh informácií a účel ich zbierania

I. Marketingové účely

Spracovávame Vaše: (i) meno a (ii) e-mail za účelom odoberania našich noviniek alebo letákov, vylepšeniach, aktualizáciách a iných ponukách prostredníctvom e-mailu.

Tieto osobné informácie spracovávame na základe Vášho výslovného súhlasu.

V prípade, že sa rozhodnete ďalej neodoberať takéto typy správ, máte právo svoj predchádzajúci súhlas kedykoľvek odvolať kliknutím na hypertextový odkaz priamo v e-mailovej komunikácii. Odvolanie Vášho súhlasu bude mať za následok zrušenie oznámení o aktualizáciách, vylepšeniach a ponukách.

II. Informácie získavané pri používaní nášho webového portálu

Neustále sa snažíme zdokonaľovať naše služby a Váš užívateľský zážitok k čomu potrebujeme získavať informácie týkajúce sa Vášho počítača, Vašej IP adresy, geografickej polohy, návštev a používania nášho webového portálu, typu a verzie Vášho internetového prehliadača, druhu Vášho operačného systému, času stráveného návštevou nášho webového portálu a pohyboch na ňom alebo akékoľvek podobné informácie, ktoré spoločnosť môže získať priamo alebo nepriamo od poskytovateľov tretích strán.

Taktiež môžeme zhromažďovať informácie o produktoch, ktoré ste si nedávno prezerali.

Tieto osobné informácie spracovávame na základe Vášho výslovného súhlasu.

III. Informácie získavané pri komunikácii s nami

V prípade riešenia akýchkoľvek dôvodov súvisiacich s používaním nášho webového portálu a využívaním služieb, ktoré ponúka, budeme spracovávať nasledujúce informácie: (i) meno, (ii) e-mail, (iii) komunikačný obsah, (iv) metadáta spojené s komunikáciou a (v) akékoľvek informácie, ktoré sa v komunikácii rozhodnete použiť.

IV. Iné prípady

Okrem vyššie uvedeného môžeme spracovávať Vaše osobné údaje aj za účelom splnenia si našich zákonných povinností podľa čl. 6 odst. 1 písm. (a) GDPR a ochranu našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 odst. 1 písm. (f) GDPR, napríklad z dôvodu prevencie pred podvodmi, bezpečnosťou informácií a sietí a z dôvodu priameho marketingu.

Vaše osobné údaje budeme chrániť proti zneužitiu alebo nezákonnému zverejneniu a spracovávať ich v súlade s platnými právnymi predpismi.

E. Zdieľanie Vašich osobných údajov

Za účelom sprístupnenia nášho webového portálu a/alebo našich služieb (a pokiaľ je to vzhľadom na okolnosti potrebné) máme právo Vaše osobné údaje poskytnúť (a Vy súhlasíte s takýmto poskytnutím) v súlade so zásadou minimalizácie len obmedzenému okruhu osôb, a to naším zamestnancom, subdodávateľom, úradníkom, obchodným zástupcom, dodávateľom alebo prepojeným osobám spoločnosti a poskytovateľom služieb v rozsahu, v akom je to primerané a nevyhnutné na dosiahnutie účelu uvedeného v týchto podmienkach.

Ďalej, Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť: (i) v rozsahu vyžadovanom platnými správnymi predpismi, (ii) v súvislosti s akýmikoľvek prebiehajúcimi alebo budúcimi právnymi konaniami alebo (iii) s cieľom preukázať, uplatňovať alebo brániť naše zákonné oprávnenia (vrátane poskytovania Vašich osobných údajov tretím osobám za účelom predchádzania podvodom a minimalizácie platobných rizík).

Informácie, na základe ktorých nie je možná Vaša identifikácia (údaje o používaní nášho webového portálu, počtu kliknutí a pod.), môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré majú o takéto informácie záujem z dôvodu pochopenia spôsobov využívania určitých služieb.

I. iSklad

Po uskutočnení objednávky prostredníctvom nášho elektronického obchodu, odosielame vaše údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail, druh a počet zakúpených produktov a spôsob úhrady do externého skladu za účelom kompletizácie objednávky a odoslania balíku na vami poskytnutú adresu. iSklad následne poskytne nevyhnutné údaje zvolenému dopravcovi na účel riadneho doručenia vašej zásielky.

II. MailPoet newsletter a marketingové e-maily

Ak ste sa prihlásili na odber nášho newslettera alebo ak máte založený účet na našej webovej stránke (môžete sa prihlásiť), je veľká pravdepodobnosť, že od nás budete dostávať e-maily.

Budeme vám posielať len tie e-maily, ktoré ste si prihlásili na odber alebo ktoré sa týkajú služieb, ktoré sme vám poskytli.

Na zasielanie e-mailov používame meno a e-mailovú adresu, ktoré ste nám poskytli. Naša stránka zaznamenáva aj IP adresu, ktorú ste použili pri registrácii služby, aby sme zabránili zneužitiu systému.

Táto webová lokalita môže odosielať e-maily prostredníctvom služby odosielania MailPoet. Táto služba nám umožňuje sledovať otvorenia a kliknutia na naše e-maily. Tieto informácie používame na zlepšenie obsahu našich informačných bulletinov.

Mimo tejto webovej lokality sa inak nesledujú žiadne identifikovateľné informácie okrem e-mailovej adresy.

III. Použitie interaktívnych kvízov a testov vytvorených pomocou služby H5P

Môžeme spracovávať a uchovávať osobné údaje o vašich interakciách pri použití xAPI. Používame údaje na to, aby sme sa dozvedeli, ako dobre sú interakcie nadizajnované a ako by mohli byť prispôsobené na zlepšenie použiteľnosti a vašich študijných výsledkov. Údaje sú spracovávané a uchovávané na našej platforme až do ďalšieho upozornenia.

Môžeme uchovávať výsledky vašich interakcií na našej platforme do ďalšieho upozornenia. Výsledky môžu obsahovať skóre, maximálne možné skóre, kedy ste začali, kedy ste skončili a ako dlho ste používali. Výsledky používame na to, aby sme sa dozvedeli, ako sa vám darilo a na to, aby nám pomohli dať vám spätnú väzbu.

Môžeme uchovávať interaktívny obsah, ktorý vytvoríte na našej platforme. Takisto môžeme posielať anonymizované reporty o tvorbe obsahu tvorcom pluginov bez akýchkoľvek osobných údajov. Pre podrobnosti navštívte H5P informácie o sledovaní.

IV. Recenzie produktov

Pre účely zákazníckych recenzii produktov používame externú službu cusrev, zásady ochrany osobných údajov nájdete na tejto adrese: https://www.cusrev.com/privacy-policy.

V. Complianz

Tento web používa balík Privacy Suite pre WordPress od spoločnosti Complianz na zhromažďovanie a zaznamenávanie súhlasu založeného na prehliadači a zariadení. Pre túto funkciu je vaša IP adresa anonymizovaná a uložená v našej databáze. Táto služba nespracováva žiadne osobne identifikovateľné informácie a nezdieľa žiadne údaje s poskytovateľom služby. Ďalšie informácie nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov Complianz.

VI. Platobná brána Stripe

Ak sa rozhodnete platiť prostredníctvom platobnej brány Stripe, poskytujeme jej všetky informácie potrebné na spracovanie alebo podporu platby, ako je celková suma nákupu a vaše fakturačné údaje. Poskytnuté údaje sú v rozsahu: meno, e-mail, adresa, telefónne číslo, mesto/štát/sídlo, jedinečný identifikátor platby a identifikátor poskytovateľa platby. Ďalšie informácie najdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov Stripe.

F. Dĺžka uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uložené 3 roky od udelenia súhlasu, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov.

G. Spracovávanie osobných údajov detí

Vedome nezbierame žiadne osobné údaje osôb, ktorých vek nedosiahol 16 rokov. V prípade, že máte menej ako 16 rokov, nezasielajte nám, prosím, žiadne osobné údaje vrátane Vášho mena, adresy trvalého bydliska, telefónneho čísla,
e-mailovej adresy a pod. Osoby mladšie ako 16 rokov nie sú oprávnené uviesť svoje osobné údaje na našom webovom portáli. V prípade, že sa dozvieme, že nám bol poskytnutý osobný údaj osoby mladšej ako 16 rokov a daná osoba nemá udelený súhlas zákonného zástupcu, takýto údaj bez omeškania vymažeme. Ak máte podozrenie, že spracovávame osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov, môžete nám to oznámiť na info@lumedik.sk.

H. Aktualizovanie podmienok spracovania osobných údajov

Vyhradzujeme si právo meniť tieto podmienky. V prípade aktualizácie podmienok ich bezodkladne uverejníme na webovom portáli, aby ste mali vždy prehľad o tom, ako vaše informácie zbierame a zaobchádzame s nimi. Je žiadané, aby ste pravidelne sledovali tieto podmienky, aby ste mali vždy vedomosť o prípadných zmenách.

I. Ďalšie informácie

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok alebo uplatnenia niektorých práv uvedených v týchto podmienkach sa na nás neváhajte obrátiť prostredníctvom e-mailu info@lumedik.sk.