IU – koľko je 1 IU?

Určite ste sa s tým už niekedy stretli a sami ste sa pýtali, čo mi to číslo predtým má povedať?! Túto jednotku môžeme vidieť na obaloch niektorých doplnkov výživy, napr. vitamínov D, A, E; liekov, vakcín, hormónov a v odbornej literatúre sa používa pri označení biologicky účinného množstva niektorých toxínov. Označenie IU (tiež I. U.) je anglickou skratkou slov „international unit“, teda medzinárodná jednotka.

Ak si chcete prerátať IU na miligramy alebo naopak, môžete na to použiť IU kalkulačku

Na čo je dobré používať IU oproti známym hmotnostným jednotkám gram, miligram a pod.?

Táto jednotka je totiž iná v tom, že jej hodnota je založená na biologickej účinnosti látky. Ako príklad je možné uviesť vitamín A. Je to vitamín, ktorý môžete prijímať v dvoch rôznych formách, a to buď ako retinol alebo ako betakarotén. Zatiaľ čo retinol je biologicky účinná forma vitamínu A, betakarotén je jeho provitamín, ktorý sa musí v tele chemicky rozložiť (zmetabolizovať), aby vznikol retinol ako aktívna forma vitamínu A.  To znamená, že aby ste dosiahli ten istý biologický efekt, musíte prijať viac beta-karoténu ako retinolu. Konkrétne 1 IU predstavuje 0,3 μg (mikrogramu – 0,000 003 gramu) retinolu alebo 0,6 μg beta-karoténu.  Teda, ak si kúpite vitamín A s 10 000 IU, tak bude obsahovať buď 10000×0,3 = 3 000 μg (= 3 mg) retinolu, alebo 6 000 μg (= 6 mg) beta-karoténu.

Ako vidíte, tak ak by na vitamíne A bola napísaná len hmotnosť, napr. 3 mg asi by nám to veľa nenapovedalo o jeho účinnosti, zatiaľ čo IU je porovnateľné naprieč  spektrom doplnkov výživy daného typu. Podobne ako sa zistilo, tak aj vitamín D má viacero foriem, a preto sa aj pri ňom používajú jednotky IU. Použitie jednotiek IU je výhodné aj z hľadiska kvantifikácie biologického účinku u doplnkov výživy s kombináciou rôznych foriem vitamínu, napr. vyššie spomenutého retinolu a beta-karoténu v jednej tablete.

Koľko je 1 IU?

Možno sa pýtate, akým spôsobom sa prišlo na to, že 1 IU je presne toľko a toľko miligramov danej látky. Ako už vieme, tak IU ako medzinárodná jednotka je vlastnou jednotkou pre každú jednu skupinu látok s rovnakým biologickým účinkom a ako každá správna miera, musí mať štandard, alebo inak, musí byť nejako definovaná.  Predstavte si napríklad, žeby jednotka dĺžky – meter alebo hmotnosti – kilogram, neboli presne definované. Vďaka tomu, že to tak je vieme, že na zmeranie dĺžky môžeme použiť akýkoľvek meter (či už pásový, skladací, zvinovací, pravítko a pod.) alebo váhu. Podobné platí aj pre IU hodnotu biologicky aktívnych látok.

O stanovenie štandardov IU a ich aktualizáciu sa starajú medzinárodné výskumné tímy, ktoré zastrešuje WHO (Svetová zdravotnícka organizácia). Z každej jednej skupiny látok s rovnakým biologickým účinkom sa vyberie jeden vhodný ultračistý štandard, ktorý sa rozdelí do ampuliek. Obsah každej ampulky zodpovedá rovnakej zvolenej biologickej aktivite. Tak, ako sa raz definoval napríklad meter a povedalo sa, že to bude presne taká vzdialenosť dvoch bodov a podľa toho sa tento zvolený štandard aplikoval na celý svet, aj pri IU sa ľubovoľne zvolí, koľko IU predstavuje obsah ampulky a ten sa následne aplikuje ako miera pre skupinu látok s rovnakým biologickým účinkom.

V každej ampulke je rovnaké množstvo (hmotnosť, príp. objem) zvoleného štandardu a s týmto množstvom sa následne vykonávajú rôzne druhy testov ako napríklad in vitro, in vivo, mikrobiologické testy, interakcie s enzýmami, receptormi, génmi a pod. Cieľom je dosiahnuť merateľný a reprodukovateľný (opakovateľný) výsledok. Pre každý test je vypracovaná presná metodika, ktorá sa následne bude aplikovať pri štúdiu iných látok s rovnakým biologickým účinkom.

ampulky so štandardom
Pre lepšiu predstavu ako také ampulky s obsahom štandardov vyzerajú

Ako by sme zistili IU pri vitamíne A?

Ak by sme si to chceli názorne ukázať na vitamíne A, tak by sme si najprv zvolili napr. ultračistý retinol. Do každej ampulky by sme navážili 3 000 μg retinolu a povedali by sme, že dané množstvo predstavuje 10 000 IU. Biologické testy vykonané s daným množstvom by nám dali určité výsledky, ktoré by sme zaznamenali. Následne by sme si vzali betakarotén a sledovali by sme, aké množstvo betakaroténu potrebujeme, aby sme dosiahli rovnaké výsledky. Porovnaním by sme zistili, že betakaroténu potrebujeme použiť 2x viac ako retinolu na dosiahnutie rovnakých biologických výsledkov, a preto 1 IU vitamínu A predstavuje 0,6 μg betakaroténu alebo 0,3 μg retinolu.

Jednoduché, však?!

Tento spôsob nám umožňuje porovnávať nie len účinnosť rôznych druhov vitamínov, ale aj rôznych typov vakcín, antibiotík, enzýmov, cytokínov a hormónov. Treba ale zdôrazniť, že IU je možné aplikovať len na porovnávanie látok s tým istým biologickým účinkom, to znamená, že v žiadnom prípade nemôžeme povedať, že 10 000 IU vitamínu A má taký istý biologický účinok ako 10 000 IU vitamínu D!

Prevodová tabuľka pre niekoľko známych látok

Látka1 IU
Penicilín G sodná soľ0,598 μg
Vitamín A (retinol)0,3 μg
Vitamín A (betakarotén)0,6 μg
Vitamín C (kyslina L-askorbová)50 μg
Vitamín B20,025 μg
Vitamín E (D-alfa tokoferol)667 μg
Inzulín45,45 μg

[1]  nibsc.org

[2]  wikipedia.org

[3]  R. Koeber, T. P. J. Linsinger, a H. Emons, “An approach for more precise statements of metrological traceability on reference material certificates”, Accred Qual Assur, roč. 15, č. 4, s. 255–262, apr. 2010, doi: 10.1007/s00769-010-0644-2.

[4]  bipm.org

Avatar photo
Mgr. Lukáš Žid, PhD.

Internet je plný protirečivých tvrdení a falošných sľubov, tak som si povedal, že prečo doň nevniesť trochu vedecky overených faktov. Ako vyštudovaný chemik som prišiel do kontaktu aj s biológiou a farmáciou. Venoval som sa štúdiu pokročilých inteligentných nosičov liečiv. Moju pozornosť však upútali aj zaujímavé biochemické procesy v tele, a to akú úlohu v nich zohrávajú jednotlivé vitamíny, minerály a nutrienty. Tento záujem prerástol až vo vášeň a tak vám prinášam nie len články, ale aj funkčné a účinné produkty z oblasti zdravia.